Research and development in the field of CCR rebreathers.

In 2002 the company began to address the development Mentes CCR rebreather.

In 2003 was made the first prototype of CCR rebreather which were verified by the basic principles and design details. Then was replaced own design electronic for the Hammerhead electronic supplied by Juergensen Marine, Inc. For these electronics have been developed their own case. which has undergone further development until the present form.

After the first experiments and the experience was amended concept of CO2 scrubber from axial to radial own construction design with the self packing plate, which minimizes the so-called CO2 tunneling through the adsorbent material.

III. generation has been fully operational and tested a number of dives of several divers without any defects.

Design and functional elements of the current version - III. generation used by Juergensen Marine, INC. with minor alterations to his new rebreather Hammerhead.

III. generation was presented on the web of J.W. Bech a direct link to a description of Rebreather Mentes is http://www.therebreathersite.nl/05_Reviews/Mentes_rebreather.htm.

It is now in the development of a new IV. generation, which uses components from previous generations and brings to design the latest in the field of CCR rebreathers.

For this generation there is a new electronic based on a modern single microprocessor. This allows electronic while logging during the dives, including the recording of all relevant values and downloading of the log file to the PC.

With the electronic is also co-developed back-up display which will serve to back-up reading of partial pressure O2, while decompression calculations for nitrogen and helium for.Výzkum a vývoj v oblasti CCR rebreatherů.


V roce 2002 se začala firma MENTES zabývat vývojem CCR rebreatheru.


V roce 2003 byl vyroben první funkční prototyp CCR rebreatheru, na němž byly ověřovány základní principy a konstrukční detaily. Poté byla vyměněna elektronika vlastní konstrukce za elektroniku HH, dodávanou firnou  Juergensen Marine, INC. Pro tyto elektroniky byly vyvinuty vlastní pouzdra. které postupně prošly dalším vývojem až do dnešní podoby.


Po prvních pokusech a zkušenostech byla změněna koncepce pohlcovače CO2 - scrubberu z axiální na radiální vlastní konstrukce s přítlačnou deskou, která minimalizuje tzv. tunelování CO2 přes materiál sorbentu.


III. generace již byla plně funkční a odzkoušena řadou ponorů někalika potapěči bez jakýchkoliv závad.


Design a funkční prvky současné verze - III. generaci použila firma Juergensen Marine, INC s drobnými úpravami pro svůj nový rebreather Hemmerhead.


III. generace byla prezentována na webu J.W. Becha , přímý odkaz na popis rebreatheru MENTES je  http://www.therebreathersite.nl/05_Reviews/Mentes_rebreather.htm.


Nyní je ve vývoji nová IV. generace, která používá konstrukční prvky z předchozích generací a přináší  do konstrukce nejnovější poznatky z oboru CCR rebreatherů.


Pro tuto generaci je vyvíjena nová řídící elektronika, založená na moderním jednočipovém mikroprocesoru. Tato elektronika umožňuje zároveň logování průběhu ponorů včetně záznamu všech důležitých hodnot a stažení logovacího souboru do PC.


K této řídící elektronice je zároveň souběžně vyvíjen záložní display, který bude sloužit k záložnímu čtení hodonot parciálních tlaků O2 a zároveň k dekompresním výpočtům jak pro dusík, tak pro helium.

“no bubbles, no troubles”